Už vieme, ako budú vyzerať nové hračky

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili našej Súťaže pre malých dizajnérov hračiek. V galérii si môžete prezrieť víťazné návrhy, podľa ktorých vyrobíme skutočné hračky. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Zídeme sa znovu v IKEA.

Pozrite si víťazné návrhy

Takýto bol prvý ročník

Pozrite sa na roztomilého ufóna z Holandska a ďalšie víťazné návrhy z medzinárodného kola prvého ročníka súťaže. Podľa desiatich víťazných návrhov od malých dizajnérov z roku 2014 sa už zhotovili naozajstné plyšové hračky, ktoré teraz môžete stretnúť v obchodných domoch IKEA.

Pozrite si víťazné návrhy z roku 2014
Zapisovať vopred sa nemusíte.

Na kreslenie sa nemusíte zapisovať vopred. Stačí prísť s deťmi do nášho obchodného domu
5. až 7. novembra od 10.00 do 20.00 hodín. Kreslit budeme vo vstupnej hale obchodneho domu.

Medzinárodné víťazné návrhy

Amina
6 rokov
Španielsko
Irmak
5 rokov
Turecko
Naurazka Salsabila
9 rokov
Indonézia
Yik To
7 rokov
Hongkong
Lukáš
6 rokov
Česká republika
Léonard
6 rokov
Kanada
Chutirada
5 rokov
Thajsko
Miro
7 rokov
Fínsko
Salma
8 rokov
Egypt
Maïa
6 rokov
Francúzsko

Víťazné kresby na Slovensku

Mojkátko
Hlasov: 81
IKEA Bratislava
Rebecca S., 11 rokov
Slovensko
Poletucha
Hlasov: 66
IKEA Bratislava
Stela B., 7 rokov
Slovensko
Hnedá CicaMica
Hlasov: 66
IKEA Bratislava
Veronika P., 9 rokov
Slovensko

Tí najmenší mávajú tie najväčšie nápady

Aj tento rok sme pre deti pripravili súťaž, v ktorej mohli spolu s rovesníkmi z celého sveta navrhnúť, ako by mala vyzerať ich vysnívaná plyšová hračka. Podľa víťazných návrhov vyrábame hračky, ktoré sa budú predávať v IKEA v budúcom roku pred Vianocami.


Súťaž má národné a medzinárodné kolo.

V dňoch od 5. do 7. novembra mohli deti v obchodnom dome IKEA namaľovať svoje návrhy.

Porota z IKEA vybrala 20 návrhov.


Od 20. novembra do 2. decembra ste si mohli na našom webe pozrieť 20 vybraných návrhov a členovia IKEA FAMILY registrovaní najneskôr do 19. novembra 2015 mohli hlasovať za tie najlepšie. Tri návrhy s najväčším počtom hlasov postúpili do medzinárodného kola.

Zo všetkých krajín bolo vybraných 10 návrhov, podľa ktorých sa vyrobia hračky, ktoré sa budú v IKEA predávať pred Vianocami v roku 2016.

Mená a návrhy víťazov medzinárodného kola sme zverejnili začiatkom februára 2016.

Čo sa u nás deje?

Ďalšie čarovné návrhy od slovenských detí

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
SÚŤAŽ „MALÝ DIZAJNÉR“ 2015

Požiadavky na účasť
1. Na IKEA Bratislava, s.r.o., so sídlom na adrese: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 27940/B v spolupráci s IKEA of Sweden AB sa tu bude spoločne aplikovať pojem IKEA.
2. Súťaž bude prebiehať v obchodnom dome IKEA Bratislava na Slovensku v období od 2. 11. 2015 do 31. 12. 2016. Presné dátumy konania súťaže budú zverejnené pre členov IKEA FAMILY prostredníctvom webových stránok www.IKEA.sk.
3. Súťaž je určená pre deti, ktorých rodičia a zákonní zástupcovia sú členmi klubu IKEA FAMILY. Pre deti je určená veková hranica od 1 do 12 rokov (najneskôr posledný deň pred dosiahnutím veku 13 rokov). Zamestnanci IKEA a ich priami príbuzní sú zo súťaže vylúčení.
4. IKEA si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať člena IKEA FAMILY, ktorý zadal obrázok do súťaže, aby preukázal svoju totožnosť, resp. spĺňanie podmienok na účasť v súťaži. Ak sa účastník po výzve tomuto bráni, IKEA ho smie podľa vlastného uváženia v súťaži diskvalifikovať.
5. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.
6. Všetci záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu na účasť v súťaži. Zároveň sa vyžaduje, aby v deň kreslenia bol s nimi prítomný rodič/zákonný zástupca, ktorý na ne dohliadne.
7. Jedno dieťa môže do súťaže zadať iba jeden obrázok. V kreslení či maľovaní nesmú deťom pomáhať ani rodičia, ani zákonní zástupcovia ani nikto iný. V opačnom prípade budú takéto kresby diskvalifikované. Diskvalifikované budú aj neskoro odovzdané alebo nedokončené obrázky.
8. Súťaž bude prebiehať v štyroch kolách:

1. kolo prebehne v čase od 5. do 7. novembra 2015.
Účastníci a ich zákonní zástupcovia sa zúčastnia stretnutia v obchodnom dome IKEA. Počas tohto stretnutia účastník nakreslí svoju vysnívanú plyšovú hračku. Účastníkovi nesmie nikto zo zúčastnených pomáhať. Ak sa tak stane, takéto súťažné práce budú diskvalifikované, rovnako ako neskoro odovzdané alebo neúplné kresby.
Každý účastník môže do súťaže prihlásiť iba jeden obrázok.
Počas celého dňa v obchodnom dome je nevyhnutný dohľad zákonného zástupcu.
Kresba účastníka musí byť na bielom papieri rozmeru A4. Každý účastník musí na zadnej strane kresby uviesť:
• meno a priezvisko dieťaťa,
• miesto a krajinu,
• vek dieťaťa,
• číslo IKEA FAMILY karty zákonného zástupcu dieťaťa,
• popis/vysvetlenie kresby,
• telefónne číslo zákonného zástupcu dieťaťa.
Všetky kresby, ktoré spĺňajú tieto kritériá, automaticky postupujú do 2. kola.

2. kolo prebehne v čase od 9. do 15. novembra 2015, kedy interní zamestnanci IKEA budú vyberať 20 kresieb v rámci svojho obchodného domu, ktoré postúpia do 3. kola. (za Slovensko bude celkovo vybratých 20 kresieb).
Všetky kresby budú vystavené v interných zamestnaneckých priestoroch obchodného domu a každá kresba dostane svoje jedinečné číslo. Každý interný zamestnanec IKEA môže hlasovať iba za jednu kresbu (1 zamestnanec = 1 hlas). Zamestnanec napíše na papier číslo kresby, svoje meno a zamestnanecké číslo a hodí ho do označenej zamknutej schránky. V pondelok 16. novembra 2015 o 9.00 manažér lokálneho marketingu schránku vyprázdni a na základe získaných hlasov vyberie 20 kresieb v obchodnom dome, ktoré postúpia do 3. kola.

3. kolo prebehne v čase od 20. novembra do 2. decembra 2015, kedy všetky víťazné kresby z 2. kola budú nahraté na špeciálnu „mikrostránku“ www.IKEA.sk/maly-dizajner, kde všetci lokálni členovia IKEA FAMILY budú môcť hlasovaním vybrať 3 kresby, ktoré postúpia ďalej do 4. kola.
Všetky kresby vybraté v 2. kole sa spolu s počtom získaných hlasov zobrazia lokálnym členom IKEA FAMILY, bez odkazu na obchodný dom. Ak chce lokálny člen IKEA FAMILY hlasovať za konkrétnu kresbu, musí vložiť číslo svojej IKEA FAMILY karty a e-mailovú adresu, ktorá sa porovná s údajmi v databáze IKEA FAMILY. Ak overenie prebehne v poriadku, bude môcť hlasovať. Každý lokálny člen IKEA FAMILY môže hlasovať za vybratú kresbu iba raz. Hlasovať môžu všetci členovia klubu IKEA FAMILY, ktorí boli zaregistrovaní do 19. novembra 2015.
V utorok 2. decembra 2014 o 12.00 bude hlasovanie ukončené a 3 kresby s najvyšším počtom hlasov za obchodný dom postúpi do 4. kola. V prípade, že bude mať viac kresieb rovnaký počet hlasov, manažér lokálneho marketingu obchodného domu rozhodne, ktorá kresba zvíťazí a postúpi do 4. kola.
Všetky víťazné kresby za každú krajinu budú odoslané do IKEA of Sweden najneskôr 10. decembra 2015.

4. kolo prebehne v čase od 11. do 18. decembra 2015, kedy porota v IKEA of Sweden vyberie 10 víťazných kresieb z celého sveta. Porota pozostáva z tímu vývojárov plyšových hračiek v IKEA of Sweden. Všetkých víťazov medzinárodného kola bude IKEA neverejne informovať začiatkom januára 2016. Verejnosti budú títo víťazi oznámení 14. januára 2016 formou tlačovej správy.
Všetci víťazi všetkých kôl budú informovaní e-mailom.
O víťazoch tejto súťaže rozhodne IKEA. Toto rozhodnutie je definitívne a záväzné. IKEA nebude vstupovať do korešpondencie so žiadnym členom IKEA FAMILY na akúkoľvek tému týkajúcu sa výhercov súťaže.
Všetky víťazné kresby budú predstavené v 12. týždni roku 2016 na zasadaní rady „Wash and Product Council“ IKEA of Sweden.
Na základe víťazných kresieb bude vytvorená limitovaná kolekcia plyšových hračiek, ktorá bude uvedená na trh v novembri 2016.

Ako sa súťaže zúčastniť
9. Záujemcovia budú pozvaní do obchodného domu IKEA, aby sa osobne zúčastnili súťaže (konanej v termíne, ktorý obchodný dom potvrdí). Samotná súťaž bude prebiehať tak, že účastníci budú požiadaní, aby výtvarne zrealizovali obrázok svojej „vysnívanej“ plyšovej hračky.
10. Zoznam vybraných 3 obrázkov („národných finalistov“) zostavia zástupcovia IKEA na základe výsledkov hlasovania prebiehajúceho na mikrostránke IKEA.
11. 3 obrázky „národných finalistov“ budú zaslané do IKEA of Sweden AB, kde porota vyberie 10 medzinárodne ocenených obrázkov („medzinárodných víťazov“). Porota bude pozostávať z profesionálov, ktorí sa venujú vývoju detských výrobkov (Product Developer, Product Development Engineer, Product designer, Supply planner, Commercial team representative) v IKEA of Sweden AB.
12. Pri posudzovaní a výbere finálnych 10 obrázkov sa bude prihliadať na kritériá, ako je atraktivita, jedinečnosť, komerčný potenciál a možnosť pretaviť výtvor do reálnej podoby, výrobku – plyšovej hračky.

Ceny a ocenenia
13. Za každý príspevok odovzdaný na úrovni obchodného domu (účastníci 1. kola) bude udelený diplom a 5 Losíkov.
14. Každý z 20 finalistov za obchodný dom (účastníci vybraní v 2. kole) získajú krabicu výrobkov MÅLA.
15. Každý z 3 regionálnych víťazov (účastníci vybraní v 3. kole) získa 50 Losíkov a plyšovú hračku.
16. Každý z 10 víťazov na medzinárodnej úrovni (účastníci vybraní v 4. kole) získa jednu plyšovú hračku, ktorú IKEA of Sweden vytvorí podľa ich vlastnej kresby.
17. Žiadna z cien nemôže byť predmetom vyjednávania, ceny sú neprenosné a nie je možné za ne vyplatiť peňažnú náhradu. Ceny ani žiadnu ich časť nie je možné nahradiť alternatívou v podobe hotovosti či kreditu. IKEA si vyhradzuje právo nahradiť cenu inou cenou zodpovedajúcej hodnoty v prípade neočakávaných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť. Víťaz zaplatí všetky prípadné dane súvisiace s cenou.
18. IKEA si vyhradzuje právo vybrať náhradného víťaza a cenu udeliť inému účastníkovi súťaže v prípade, že má IKEA rozumný dôvod domnievať sa, že účastník súťaže konal v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto dokumente, či konal spôsobom, ktorý IKEA považuje za nevhodný, nezákonný či pohoršujúci.
19. Finalisti a víťazi na medzinárodnej úrovni budú vyrozumení e-mailom a telefonicky.
20. O víťazovi súťaže rozhoduje IKEA a toto rozhodnutie je konečné a záväzné. S členmi IKEA FAMILY nebude ohľadne víťazov súťaže naviazaná žiadna korešpondencia.

Zodpovednosť a povolenie
21. Usporiadateľom tejto súťaže je IKEA Bratislava, s.r.o., so sídlom na adrese: Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 35849436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 27940/B. Akékoľvek otázky a požiadavky k súťaži treba adresovať manažérovi IKEA FAMILY. Kontaktné údaje: info@ikeamalydesigner.cz
22. IKEA odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie sietí, počítačov alebo programov, ktoré znemožnili alebo pozdržali odoslanie alebo prijatie vášho e-mailu. Dôkaz o odoslaní sa nepovažuje za dôkaz o prijatí.
23. IKEA neponesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré eventuálne vyplynú z odloženia, zrušenia, oneskorenia alebo zmeny ceny, ktoré sú mimo jej vplyv, resp. za akékoľvek konanie alebo nekonanie tretej osoby – svojho dodávateľa. IKEA týmto nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie, ktoré vyplynie z eventuálneho zanedbania alebo nekalého konania zo strany spoločnosti.
24. Podmienkou účasti v súťaži je ochota záujemcov (alebo ich rodičov/zákonných zástupcov) poskytnúť isté osobné informácie vrátane mena a veku účastníka, kontaktnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla a čísla karty IKEA FAMILY rodiča alebo zákonného zástupcu. IKEA mieni použiť osobné údaje účastníkov na účely organizácie tejto súťaže a na kontaktovanie účastníkov, ktorí budú vybraní do užšieho výberu finalistov či ocenení ako víťazi. V procese posudzovania poskytne tieto informácie ďalším spoločnostiam v rámci spoločnosti IKEA Group. Zadaním obrázku do súťaže a poskytnutím týchto informácií spoločnosti IKEA každý účastník a jeho rodič/zákonný zástupca dáva zároveň IKEA súhlas na použitie týchto údajov a obrázkov vyššie uvedeným spôsobom.
25. Podrobnosti v podobe krstného mena výhercu ceny a názvu miestneho obchodného domu IKEA budú po skončení súťaže k dispozícii na základe písomnej žiadosti zaslanej na nižšie uvedenú adresu a uvedenia mena účastníka a dátumu súťaže.

Osobné údaje a práva duševného vlastníctva
26. IKEA a jej licencované spoločnosti majú záujem zverejniť krstné mená, vek a súťažné obrázky niektorých z účastníkov súťaže na svojich internetových stránkach a cez iné mediálne kanály na reklamné účely a budovanie publicity. Účasťou v súťaži účastníci a ich rodičia/zákonný zástupca súhlasia s tým, že sa
tieto informácie môžu používať uvedenými spôsobmi aj bez potreby dodatočného súhlasu, oznamovania či finančnej náhrady.
27. IKEA mieni pri dizajne nových výrobkov použiť motívy z 10 obrázkov, ktoré uspejú na medzinárodnej úrovni a na ich základe vyrobiť limitovanú ponuku výrobkov, ktoré sa budú predávať vo všetkých licencovaných obchodných domoch IKEA a cez licencovaný internetový predaj (komerčné využitie obrázkov). Za každú predanú plyšovú hračku z tejto limitovanej produktovej ponuky daruje nadácia IKEA Foundation 1 euro charitatívnym organizáciám podľa jej výberu, zameraným na podporu deti v núdzi. Účasťou v tejto súťaži každý účastník a jeho rodič/zákonný zástupca dáva súhlas, že sa táto informácia môže použiť týmto spôsobom bez potreby získania dodatočného súhlasu, oznamovania či finančnej náhrady.
28. Zhromaždené údaje o účastníkoch a/alebo ich rodičoch/zákonných zástupcoch budú sprístupnené tretím stranám len vtedy, ak ste sa stali víťazom, a poskytnuté budú len tým tretím stranám, ktoré ich potrebujú na to, aby vám umožnili dostať sa k cene. Účasťou v tejto súťaži nám dávate súhlas na sprístupnenie vašich osobných údajov uvedeným spôsobom s tým zároveň, že treťou stranou, ktorá bude ich recipientom smie byť aj subjekt pochádzajúci z územia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. IKEA poskytne tieto informácie tiež iným spoločnostiam v rámci IKEA Group a iným spoločnostiam IKEA. Opäť, tieto subjekty môžu mať sídlo aj mimo Európsky hospodársky priestor.
29. Pri veku účastníka 12 rokov alebo menej je na účasť v súťaži potrebný súhlas jeho rodiča/zákonného zástupcu. Povolením účasti v súťaži dieťaťu dáva člen IKEA FAMILY spoločnosti IKEA súhlas so spracovaním osobných údajov jeho dieťaťa spôsobom opísaným v týchto Všeobecných podmienkach.
30. Všetky príspevky do súťaže musia byť originálnym dielom účastníkov. Akékoľvek práva duševného vlastníctva, vrátane autorského práva a dizajnových práv obsiahnutých v obrázkoch od účastníkov, vrátane víťazných obrázkov a hračiek, ktoré boli vyrobené na ich základe budú patriť IKEA od momentu zadania týchto diel do súťaže.
31. Všetkých 10 účastníkov, ktorých obrázky budú využité na komerčné účely nebude mať žiadne práva na dizajn, na akúkoľvek protihodnotu, odmenu či na iný benefit v dôsledku použitia nimi vytvoreného dizajnu, s výnimkou práva na cenu, ktorá im bude odovzdaná v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. IKEA nemieni vyvíjať výrobky na základe tých obrázkov, ktoré v súťaži neuspeli. Ak sa však niektorý z 10 úspešných dizajnov nebude dať vyrobiť alebo komerčne využiť, IKEA si vyhradzuje práva vyňať takýto výrobok z predmetnej produktovej ponuky, ktorú mieni komercializovať a vymeniť ho za výrobok, ktorý bude vychádzať z nejakého iného súťažného obrázka.
32. Táto súťaž a akékoľvek spory alebo nároky, ktoré by z nej alebo v súvislosti s ňou vyplynuli sa budú riadiť a interpretovať podľa Slovenské republiky a budú podliehať právomoci Slovenských súdov.
33. Účasťou na tejto súťaži účastník zároveň prijíma tieto Všeobecné podmienky súhlasí s tým, že od momentu vstupu do súťaže je nimi viazaný.
Spracovanie osobných údajov
* Zákonný zástupca (ďalej len “zástupca”) účastníka súťaže (ďalej len “účastník”) udeľuje súhlas spoločnosti IKEA Bratislava, s.r.o. so spracúvaním osobných údajov zástupcu a účastníka v rozsahu: meno a priezvisko zástupcu a účastníka, e-mailová adresa zástupcu, telefónne číslo zástupcu, vek účastníka a členské číslo IKEA FAMILY zástupcu po dobu súťaže na účely jej vyhodnotenia, t.j. vyhlásenia víťazných návrhov.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať na adrese: IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, k rukám Privacy officer alebo e-mailom na adresu: privacy.officer@ikea.com
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.. Zástupca má právo prístupu k osobným údajom zástupcu a účastníka, na ich opravu a iné práva vyplývajúce z § 28 tohto zákona.
Osobné údaje zástupcu a účastníka budú poskytnuté iným spoločnostiam IKEA Group len v prípade, ak účastník bude autorom jedného z víťazných návrhov a preto, aby údaje prijímajúca spoločnosť mohla kontaktovať účastníka pre účely ďalšieho rokovania v zmysle súťaže.

* Zástupca súhlasí s vyhotovením fotografií alebo obrazových záznamov jeho osoby a osôb, ktoré zákonne zastupuje, počas súťaže a s ich zverejnením v tlačených aj elektronických médiách spoločností IKEA Group, IKEA Foundation a vo verejných médiách na účely propagácie súťaže.
Súhlas možno kedykoľvek odvolať na adrese: IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, k rukám Privacy officer alebo e-mailom na adrese: privacy.officer@ikea.com